Google+ Start   |   E-mail   |   Newsletter:

kod źródłowy UDP - ethernet

 

#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include"ip_arp_udp_tcp.h"
#include"enc28j60.h"
#include"util/delay.h"
#include"net.h"
 
#include"LCD/lcd44780.h"
 
//---------------- definicje preprocesora ---------------------------------
#define LED1_DDR DDRB
#define LED1_PORT PORTB
#define LED1            (1<<PB1)
#define LED1_ON         LED1_PORT &= ~LED1
#define LED1_OFF LED1_PORT |= LED1
#define LED1_TOG LED1_PORT ^= LED1
 
#define LED2_DDR DDRD
#define LED2_PORT PORTD
#define LED2            (1<<PD7)
#define LED2_ON         LED2_PORT &= ~LED2
#define LED2_OFF LED2_PORT |= LED2
#define LED2_TOG LED2_PORT ^= LED2
 
#define KL_PORT         PORTC
#define KL1             (1<<PC2)
#define KL2             (1<<PC3)
//--------------- definicje preprocesora ---------------------------------
 
 
//-------------------------------------------------------------------------
// ustalamy adres MAC
staticuint8_t mymac[6] = {0x00,'M','I','R','E','K'};
// ustalamy adres IP urządzenia
staticuint8_t myip[4] = {192,168,0,120};
 
// ustalamy porty UDP z jakich będziemy korzystać
// może ich być dowolna ilość
staticuint16_t myport[] = {1200,22700};
// ustalamy adres IP bramy domyślnej w sieci LAN
staticuint8_t gwip[4] = {192,168,0,1};
 
// ustalamy wielkość bufora dla ramek TCP/UDP
#define BUFFER_SIZE 650
staticuint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
 
// wskaźnik do funkcji zwrotnej własnego zdarzenia UDP_EVENT()
staticvoid (*mk_udp_event_callback)(uint8_t *peer_ip, uint16_t port,
                        uint16_t datapos, uint16_t len);
 
// funkcja do rejestracji funkcji zwrotnej w zdarzeniu UDP_EVENT()
void register_udp_event_callback(void (*callback)(uint8_t *peer_ip,
                        uint16_t port, uint16_t datapos, uint16_t len))
{
      mk_udp_event_callback = callback;
}
//-----------------------------------------------------------------------
 
 
//------------------ deklaracje funkcji -------------------------------
void ping_callback(uint8_t *ip);
 
void SuperDebounce( volatileuint8_t *KPIN,
            uint8_t key_mask, uint16_t rep_time, uint16_t rep_wait,
            void (*push_proc)(uint8_t), void (*rep_proc)(uint8_t) );
 
void mk_send_udp(uint8_t nr_klawisza);
 
void udp_event_callback(uint8_t *peer_ip, uint16_t port,
            uint16_t datapos, uint16_t len);
 
void UDP_EVENT(uint16_t *port);
 
void parse_set_led(char * buf);
void parse_get_led(char * s);
void parse_set_lcd(char * buf);
//------------- deklaracje funkcji -------------------------------
 
//--------- deklaracje zmiennych globalnych -------------------------------
// indeksy adresów IP w postaci przyjaznych nazw
enum ip_names {ip_pc, ip_sterownik1};
// adresy IP sterowników z którymi będziemy się komunikować
// za pomocą protokołu UDP
staticuint8_t farip[2][4] = { {192,168,0,49}, {192,168,0,180} };
 
// timer programowy na usługi funkcji SuperDebounce()
volatileuint8_t Timer1;     /* timer programowy 100Hz */
 
 
// separator tokenów we własnych ramkach przesyłanych przez UDP
char sep[] = "^";
 
// przydzielenie kodów we własnych ramkach przesyłanych przez UDP
#define ILOSC_KOMEND 3
enum commands {set_led, get_led, set_lcd};
 
// tablica wskaźników do funkcji parsujących w pamięci FLASH
void (*parse_fun[ILOSC_KOMEND])(char *buf) PROGMEM = {
            parse_set_led,
            parse_get_led,
            parse_set_lcd
};
 
//-------- deklaracje zmiennych globalnych -------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//======= main() ================================================
int main(void){
 
 
 
/********** inicjalizacja pinów/portów *********************/
      // podświetlenie wyświetlacza LCD
      DDRA |= (1<<PA7);
      PORTA |= (1<<PA7);
 
      // po resecie piny klawiszy są wejściami
      // podciągnięcie wejść klawiszy do VCC
      KL_PORT |= KL1|KL2;
 
      // kierunki pinów diod LED jako wyjścia
      LED1_DDR |= LED1;
      LED2_DDR |= LED2;
      // wyłączenie diod LED
      LED1_OFF;
      LED2_OFF;
 
/****** inicjalizacja modułów sprzętowych procesora *********************/
      /* Timer2 – inicjalizacja przerwania co 10ms */
      TCCR2       |= (1<<WGM21);               // tryb pracy CTC
      TCCR2       |= (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); // preskaler = 1024
      OCR2 = 108;                             // przerwanie porównania co 10ms (100Hz)
      TIMSK       = (1<<OCIE2);                // Odblokowanie przerwania CompareMatch
 
/********** inicjalizacja funkcji bibliotecznych *********************/
    lcd_init();
    lcd_str("Start..");
 
 
/********** inicjalizacja funkcji obsługi stosu TCP *********************/
    /*inicjalizacja układu enc28j60*/
    enc28j60Init(mymac);
 
    // konfiguracja diod LED w gnieździe RJ45
    // zielona (LEDA)  - link
    // żółta (LEDB)     - rx/tx
    // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10);
    enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476);
 
    // inicjalizacja stosu TCP
    init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,80);
 
    // inicjalizacja bramy domyślnej
    // konieczne dla funkcji klienckich
    client_set_gwip(gwip);
/********** inicjalizacja funkcji obsługi stosu TCP *********************/
 
    // zarejestrowanie własnej procedury obsługi/reakcji na ping
    register_ping_rec_callback(&ping_callback);
 
    // zarejestrowanie własnej procedury obsługi/reakcji na
    // przychodzące pakiety UDP
    register_udp_event_callback(udp_event_callback);
 
/********** włączenie przerwań globalnych *********************/
    sei();
 
 
/******************************************************/
/************                    **********************/
/********** główna pętla programu *********************/
/***********                     **********************/
/******************************************************/
    while(1){
 
     // zdarzenie sprawdzające czy są jakieś dane
     // z sieci/układu ENC28j60
     UDP_EVENT(myport);
 
     // przykładowa obsługa klawiszy i wysyłanie
     // własnych klienckich ramek UDP do wybranych urządzeń w sieci
     SuperDebounce(&PINC, (1<<PC2), 100, 200, mk_send_udp, mk_send_udp);
     SuperDebounce(&PINC, (1<<PC3), 20, 200, mk_send_udp, 0);
 
    }
ikona Strona główna ikona O nas ikona Wydawnictwo ikona Elektronika ikona Oprogramowanie ikona Kursy ikona Nowości ikona SKLEP ikona FORUM ikona Kontakt ikona Polityka Prywatności Cookie

ATNEL Nowoczesne Rozwiązania - programowanie AVR w C | pisanie programów dla AVR | pisanie programów ATmega | pisanie programów dla AVR | programowanie mikrokontrolerów |
mikrokontrolery AVR programowanie | programowanie w C mikrokontrolerów | programowanie ATmega | programy w C AVR
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych